NON-STOP TELEFON: +420 777 527 852
PŮJČUJEME:
 • osobní vozy
 • přívěsy
 • jízdní soupravy
 • dodávky
 • skútry
 • závodní automobily
 • 

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

  Vratná kauce

  Vratná kauce bude vybrána v hotovosti před zapůjčením vozidla a následně vrácena po převzetí vozu. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. nedotankování, další ujeté kilometry nad denní či měsíční limit kilometrů,…).

  Vratná kauce se nevztahuje na náhradní vozy.

   

  Potřebné doklady

  Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před zapůjčením vozidla. V případě přistavení vozu je nutné doklady zaslat nejpozději 3 hodiny před zapůjčením na email: pujcovna@autogc.cz, jinak nebude vozidlo přistaveno! Kopie dokladů budou na místě přistavení porovnány s originály dokladů!

  Požadované doklady pro fyzickou osobu:

  • Kopie platného občanského průkazu (případně platného pasu)
  • Kopie platného řidičského průkazu

   Požadované doklady pro právnickou osobu:

  • Kopie platného občanského průkazu (případně platného pasu)
  • Kopie platného řidičského průkazu
  • Kopie platného živnostenského oprávnění
  • Kopie platného výpisu z obchodního rejstříku
  • Platné osvědčení plátce DPH

   Požadované doklady pro cizince:

  • Kopie platného pasu
  • Kopie platného řidičského průkazu
  • Povolení k pobytu v ČR

  Platba

  Platba pronájmu vozidla probíhá:

  hotově při předání vozu: klient uhradí pronájem v hotovosti při předání vozidla

   

  Nájemní smlouva

  Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu pronájmu lze prodloužit nejpozději však do 24 hodin před uplynutím doby, za kterou byla nájemní smlouva původně sjednána a pronajímatel toto prodloužení potvrdí. V takovém případě zůstanou klientovi zachovány všechny podmínky pronájmu vozidla, které byly sjednány.

  Pokud je vozidlo pronajato na delší období než jeden měsíc, je pronájem vozu do konce kalendářního měsíce splatný ihned při podpisu smlouvy a na další měsíc vždy k 1. daného měsíce.

  Klient je povinen vrátit vozidlo včetně veškerého příslušenství, dokumentů a klíčů v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

  Pronajímatel může okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy v případě nezaplacení jakékoliv pohledávky nebo včasného nevrácení vozu a začít ihned činit kroky, které povedou k navrácení vozidla nebo zaplacení dlužné částky, a to včetně výjezdu zásahové skupiny, která tyto kroky provede bezprostředně na místě.

  Pokud je nájemní smlouva podepsána dříve než je začátek pronájmu vozidla, pronajímatel zaručuje rezervaci vozu na den, kdy má začít doba pronájmu. Pokud klient tuto smlouvu vypoví před začátkem pronájmu nebo vozidlo nevyzvedne, bude mu pronájem účtován jako by vůz vyzvedl a užíval.

  Klient je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště, společnosti nebo sídla společnosti, popřípadě jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z této nájemní smlouvy vyplývajících.

  Klient bere na vědomí možnou změnu výše pronájmu vozidla vzhledem k nepředpokládaným změnám nákladů, zejména výše pojistného, silniční daně, atd.

   

  Denní sazba

  Nájem vozidla se sjednává písemně ve smlouvě, kde je určena doba nájmu. Zákazníkovi je účtován každý započatý kalendářní den.

   

  Podmínky užívání vozu

  Pronajímané vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v nájemní smlouvě. Klient je povinen při provozu pronajímaného vozu dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví. Klient se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu vozidla, a to do 15 dnů od doručení výzvy pronajímatelem. Klient nesmí řídit vůz po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce nebo takové osobě přenechat vůz k řízení. Klient se nesmí zúčastňovat s vozidlem závodů, soutěží a podobných akcí. Automobil je výhradně užíván na běžných pozemních komunikacích. Jízda na veřejných či uzavřených okruzích není povolena. Porušení tohoto nařízení se trestá finanční pokutou ve výši 50.000,- Kč. Dále nesmí vůz používat k tlačení nebo vlečení vozidel, přívěsů či jiných předmětů a provádět na vozidle jakékoliv změny a úpravy.

  Klient je povinen zabezpečit vůz proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat klíče, dokumenty a odnímatelný čelní panel radia ve vozidle a vůz řádně uzamknout. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda je klient užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.

  Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě těch případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného užívání vozidla (poškození disků, pneumatik, škody na podvozku, …) nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek této nájemní smlouvy či už klientem nebo osobami, kterým klient umožnil k vozu přístup.

  Klient je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle během užívání projeví a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost klient nesplní, odpovídá za škody tím způsobené a ztrácí nároky, kterému jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady.

  Porušení některé z těchto povinností je podstatným porušením nájemní smlouvy a činí klienta zodpovědným za vzniklé škody v plném rozsahu.

  Při dlouhodobém pronájmu vozidla je klient povinen přistavit vůz jednou měsíčně ke kontrole technického stavu vozidla, případně umožnit jeho běžnou údržbu. Pokud doba servisních prací přesáhne 24 hodin, má klient nárok na náhradní vůz po dobu servisu. Pokud je v nájemní smlouvě určeno, že vozidlo musí být v servisu po ujetí určitých kilometrů nebo při určitém stavu tachometru, je klient povinen vůz přistavit ke kontrole, pokud tak neučiní, je odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne pronajímateli v souvislosti s nedodržením těchto podmínek užívání vozidla. Zároveň je povinen hradit ujeté kilometry nad měsíční limit za příplatek podle platného ceníku autopůjčovny.

   

  Pojištění:

  V ceně pronájmu vozidla je zahrnuto zákonné pojištění, havarijní pojištění s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním (spoluúčast 10%, min. však 10.000,- Kč, pojištění čelního skla) a pojištění proti odcizení vozu (spoluúčast 10%, min. však 10.000,- Kč). Klient odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škody vzniklé na vozidle v době od předání vozidla klientovi do jeho převzetí pronajímatelem. Škody do výše spoluúčasti 10%, min. 10.000,- Kč hradí klient.

   

  Nehoda, poškození a odcizení vozidla:

  V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozu či jeho části (bez ohledu na to, zda je klient zavinil či nikoliv) je klient povinen přivolat POLICII, aby nehodu vyšetřila a o šetření, případně jeho výsledku, vydala klientovi potvrzení, které je klient povinen předat pronajímateli. Klient je povinen do 24 hodin oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se pronajatého vozidla, kde se vůz nachází a zajistit, aby klíče, dokumentace vztahující se k vozu byly neprodleně předány pronajímateli. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. V případě nehody je povinnost vypsat „Záznamový arch o dopravní nehodě“.

   

  Přistavení a vyzvednutí vozidla:

  Pronajatý vůz je možné přistavit či vyzvednout v Mělníku i mimo Mělník za poplatek podle platného ceníku autopůjčovny.

   

  Pohonné hmoty:

  Pohonné hmoty nejsou zarhnuty v ceně pronájmu vozidla. Vozy se obvykle pronajímají s plnou nádrží a rovněž se vracejí s plnou nádrží, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Za nedotankování pohonných hmot bude klientovi účtovám smluvní poplatek čtvrt nádrže - 500,- Kč.

   

  Poplatek za přistavení vozu:

  Do vzdálenosti 5 km od naší autopůjčovny je přistavení vozu zdarma. Nad 10 km účtujeme poplatek 5,- Kč za kilometr. Při výpočtu ceny je potřeba počítat cenu tam i zpět, nejméně však 100,- Kč. Cena za přistavení vozu je splatná při převzetí automobilu.

   

  Asistenční služba:

  V ceně pronájmu vozidla je zahrnuta asistenční služba, která poskytuje silniční službu včetně mechanika, odtahovou službu a přistavení náhradního vozu do 24 hodin při nehodě Vámi nezaviněné. V případě nehody či závady Vámi zaviněné je asistenční služba účtována podle platného ceníku autopůjčovny.

   

  Ochrana osobních údajů:

  Klient potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient je srozuměn s tím, že údaje o jeho osobě, které od něj pronajímatel získal v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy, uchová v evidenci po dobu, po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy a po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmu pronajímatele, a že tyto údaje bude pronajímatel využívat výhradně pro zajišťování svých potřeb, zejména pro účely spravování nájemní smlouvy, nabízení dalších služeb, popřípadě vymáhání pohledávek po klientovi, přičemž uvedené služby mohou zajišťovat pro pronajímatele třetí osoby.

   
  OSOBNÍ VOZY
  OSOBNÍ VOZY
  Půjčovna osobních automobilů renomovaných značek v provedeních sedan, combi a hatchback.
  DODÁVKY
  DODÁVKY
  Půjčovna dodávek a užitkových vozů pro pohodlnou přepravu nákladu a osob. Půjčujeme dodávky různých velikostí a provedení, též s možností tažného zařízení.
  JÍZDNÍ SOUPRAVY
  JÍZDNÍ SOUPRAVY
  Půjčovna jízdních souprav auto + přívěs, či dodávka + přívěs. Vám poskytne ekonomicky výhodný pronájem celé jízdní soupravy, optimalizované dle účelu použití.
  PŘÍVĚSY
  PŘÍVĚSY
  Půjčovna přívěsů pro různé druhy využití. Půjčujeme přívěsy s plachtou, sklopné vozíky, obytné přívěsy a vleky pro přepravu automobilů.
  SKÚTRY
  SKÚTRY
  Půjčovna skútrů nově nabízí k zapůjčení skútry o objemu 50ccm pro úsporné jízdy, či skútry 125ccm pro sportovnější využití.
   
  © 2024 Autopůjčovna Mělník